Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Szkolenia

Szkolenia

Badania rynku

Badania rynku

Wartości

Firma Bajger Consulting kieruje się w swoich działaniach doradczych kanonem wartości, które stanowią jednocześnie istotę metodologii stosowanej w relacjach z klientami i otoczeniem biznesowym. Naczelnym drogowskazem dla wszystkich działań podejmowanych przez Bajger Consulting w ramach usług doradczych, szkoleniowych i badawczych jest osiągnięcie maksymalnych korzyści przez klienta. W takiej aktywności nie ma miejsca na działania rutynowe oraz takie, których adresatem może być każdy klient. Zarówno nasza oferta, jak i konkretne prace wykonywane po podpisaniu kontraktu świadczone są w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie unikalne potrzeby i cele, które zrealizować chce nasz zleceniodawca.

W swojej działalności gospodarczej kierujemy się następującymi zasadami:

Indywidualne podejście – nie istnieje oferta oraz usługi z tzw. „półki”. Zakres usług za każdym razem dobrany jest do szczególnych potrzeb każdego z klientów, tak aby jak najbardziej efektywnie zaadresować oczekiwane przez niego efekty.

Takie podejście umożliwia z jednej strony przygotowanie działań dostosowanych do indywidualnych oczekiwań klienta i właściwych dla konkretnego środowiska, w jakim działamy. Z drugiej strony pozwala na bieżącą implementację wniosków płynących z prowadzonych rozwojowych usług szkoleniowych i doradczych. Wnioski są bezpośrednim źródłem dokonywania działań korygujących, modyfikacji i dopasowania usług w wyniku ewaluacji własnych działań.

Podejście praktyczne – za wykonywanymi usługami stoi doświadczenie kilkunastoletniej  praktyki na stanowiskach menedżerskich. Rozumiemy dobrze dylematy i potrzeby Przedsiębiorców. Korzyści, jakie otrzymają od nas to osadzenie usług doradczych w realnej rzeczywistości działań zarządczych.

Mamy także świadomość różnic, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji usług doradczych i szkoleniowych w odbiorze ich realizacji przez naszego klienta. Stałym elementem długookresowych projektów jest ich bieżąca ewaluacja z klientem, której wynikiem jest wprowadzanie odpowiednich korekt. Działamy w taki sposób, aby ewentualne rozbieżności i reklamacje wyłapywać na wstępnym etapie realizacji projektów.

Kompleksowość oferty i jakość – atrakcyjność oferty budujemy w oparciu o analityczne podejście do problemów zgłaszanych przez klienta oraz zdiagnozowanych tak, aby skutkiem tej analizy stał się kompletny i najlepszy zestaw narzędzi i działań, które klient powinien wdrożyć. Podchodzimy do każdego zagadnienia szeroko z wykorzystaniem wszystkich instrumentów jakie są dostępne na rynku, a które nadają się znakomicie do zastosowania w konkretnej sytuacji biznesowej.

Siłę każdej usługi buduje jej wysoka jakość będąca wprost pochodną indywidualnego, kompleksowego oraz praktycznego podejścia do zgłaszanych i zdiagnozowanych problemów napotkanych w środowisku biznesowym klienta. Swoją strategię jakości opieramy na 6 filarach:

  • Zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych w środowisku klienta
  • Dotarcie do najważniejszych problemów oraz wypracowanie korzyści
  • Wypracowanie rekomendacji i planu wprowadzenia usprawnień
  • Wdrożenie rozwiązań
  • Osiągnięcie umówionego rezultatu
  • Ewaluacja jakości dostarczonych usług, monitoring wdrożenia i niezbędne korekty

Elastyczność – czas naszego klienta (menedżera, osoby zarządzającej) jest cenny, a jednocześnie ograniczony. Jesteśmy przygotowani na działania pozastandardowe.

Projekty krótkie, np. jednodniowe szkolenia, podlegają natychmiastowej ewaluacji po ich zakończeniu. Pozytywny wynik ewaluacji jest podstawą do zamknięcia projektu. Aby uniknąć przypadku rozmijania się oczekiwań klienta z rezultatami krótkoterminowego projektu, podlega on bieżącej ewaluacji w trybie online. Pozwala ona na wprowadzenie stosownych modyfikacji „na gorąco”, pozwalając uniknąć tym samym niewygodnej dla klienta ewentualnej procedury reklamacyjnej.

Firma Bajger Consulting realizuje swoje usługi w taki sposób, aby ewentualne problemy wykrywać w chwili ich powstawania/zaobserwowania. Niemniej, w przypadku zgłoszenia przez klienta problemu lub reklamacji oraz w trosce o jak najwyższy poziom zadowolenia klienta Bajger Consulting zabiega o jak najkorzystniejszą dla klienta formę zaspokojenia jego ewentualnych roszczeń i pokrycia strat. Model postępowania w sytuacjach problemowych opisany jest w Procedurze reklamacyjnej poniżej.

Dokumenty do pobrania

Procedura reklamacji

Regulamin świadczenia usług

Bajger Consulting współpracuje z organizacjami: